អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម សូមប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យា ចំនួន១៥ រូប


ផុសថ្ងៃ: 21-01-2024

Share LinkedIn


សេចក្តីជូនដំណឹង៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន១៥ រូប ដែលមានមុខងារ និងតូនាទីដូចខាងក្រោម៖

១) មន្រ្តីឯកទេសគាំពារសង្កម (៥រូប)

២)  មន្រ្តីជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា (៣រូប)

៣)  អ្នកវិភាគគាំពារសង្គម (៧រូប)

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា

(+៨៥៥) ៧៨ ២៣៥ ៩៦៨


info.gsnspc@gmail.com


ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្លូវលេខ៩២. សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ


f ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម