ទីភ្នាក់ងារជាតិបញ្ជាក់ចំណាយ សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន១៥ រូប


ផុសថ្ងៃ: 25-01-2024

Share LinkedIn


សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិបញ្ជាក់ចំណាយ សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន១៥  រូប ដែលមានមុខងារ និងតូនាទីដូចខាងក្រោម៖

១) មន្ត្រី​វិភាគ​ផ្នែក​គោលនយោបាយ ​(២រូប)

២) មន្ត្រីវិភាគផ្នែក​ច្បាប់ (១រូប)

៣) មន្ត្រីវិភាគ​ផ្នែក​សហប្រតិបត្តិការ​ និង​ទំនាក់ទំនង (១រូប)

៤) ជំនួយការ​រដ្ឋបាល (២រូប)

៥) ជំនួយការ​ផ្នែក​គណនេយ្យ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (៤រូប)

៦) មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​ហិរញ្ញប្បទាន​មូលនិធិ​សមធម៌សុខាភិបាល (១រូប)

៧) មន្ត្រី​តាម​ដាន​ត្រួតពិនិត្យ​មូលនិធិ​សមធម៌​សុខាភិបាល ខេត្តស្វាយរៀង, ព្រៃវែង, និង​ព្រះវិហារ (៣រូប)

៨) មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី (១រូប)

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា

(+៨៥៥) ៧៨ ២៣៥ ៩៦៨


info.gsnspc@gmail.com


ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្លូវលេខ៩២. សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ


f ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម