អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន១០ រូប


ផុសថ្ងៃ: 14-05-2021

Share LinkedIn


សេចក្តីជូនដំណឹង៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន១០ រូប ដែលមានមុខងារ និងតូនាទីដូចខាងក្រោម៖

១) អ្នកជំនាញគាំពារសង្គម (៣រូប)

២) អ្នកជំនាញច្បាប់ (២រូប)

៣) អ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា (១ នាក់)   

៤) អ្នកវិភាគគាំពារសង្គម (៣រូប)

៥) មន្រ្តីទំនាក់ទំនង (១រូប)

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា

(+៨៥៥) ៧៨ ២៣៥ ៩៦៨


info.gsnspc@gmail.com


ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្លូវលេខ៩២. សង្តាក់វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ


f ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម