អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម


ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម មានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាសេនាធិការបច្ចេកទេសបម្រើការងារឱ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ និងគណៈកម្មការប្រតិបត្ត។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

យោងអនុក្រឹត្យលេខ០៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមមាននាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម៖

             ១​.​ នាយកដ្ឋានជំនួយសង្គម មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារជំនួយសង្គម

             ២. នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសង្គម មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារសន្តិសុខសង្គម

             ៣. នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារនីតិកម្ម និងកិច្ចការពារអតិថិជន

             ៤. នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារទូទៅ

នាយកដ្ឋាននីមួយៗនៃអ.ក.គ ដឹកនាំដោយប្រធាន​ ១រូប និងមានអនុប្រធានមួយចំនួន អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ អង្គការលេខរបស់អ.ក.គ ត្រូវបានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះ។ មុខងារ និងភារកិច្ចលម្អិតនៃនាយកដ្ឋានក្រោមចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាន ក.ជ.គ.ស។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ត្រូវដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការ ១រូប និងមានអគ្គលេខាធិការរងមួយចំនួន អនុលោមតាមបទប្បញ្ញតិ្តជាធរមាន។

អគ្គលេខាធិការ ត្រូវតែងតាំង និងបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយព្រះរាជក្រឹត្យ តាមសំណើរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម។

អគ្គលេខាធិការរង ត្រូវតែងតាំង និងបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយអនុក្រឹត្យ តាមសំណើរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម។

ឯកសារយោង៖ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម

 

(+៨៥៥) ៧៨ ២៣៥ ៩៦៨


info.gsnspc@gmail.com


ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្លូវលេខ៩២. សង្តាក់វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ


f ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម