អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម


ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម មានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាសេនាធិការបច្ចេកទេសបម្រើការងារឱ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ និងគណៈកម្មការប្រតិបត្ត។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

យោងអនុក្រឹត្យលេខ១៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.បក អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមមាននាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទចំនួន ៥ ដូចខាងក្រោម៖

             ១​.​ នាយកដ្ឋានជំនួយសង្គម មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារជំនួយសង្គម

             ២. នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសង្គម មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារសន្តិសុខសង្គម

             ៣. នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារត្រួតពិនិត្យ 

             ៤. នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ មានមុខងារ និងភារកិច្ចជួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើការងារទូទៅ

             ៥. នាយកដ្ឋានផ្សះផ្សាវិវាទ និងការពារអ្នកទទួលផល មានមុខងារ និងភារកិច្ចផ្សះផ្សាវិវាទ និងការពារអ្នកទទួលផល

បច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការ ១រូប និងមានអគ្គលេខាធិការរងមួយចំនួន ៤រូប។

ឯកសារយោង៖

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ០៣ ស្ដីពីការបង្កេីតគណៈកម្មាធិការប្រតិបតិ្ត និងអគ្គលេខាធិកាដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម

(+៨៥៥) ៧៨ ២៣៥ ៩៦៨


info.gsnspc@gmail.com


ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្លូវលេខ៩២. សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ


f ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម